Faglige overbevisninger

Strategisk forankring av alt utviklingsarbeid

Inovati ønsker at alle utviklingsprosesser vi deltar i er strategisk forankret. Utvikling og konsulentbaserte aktiviteter skal aldri være et mål i seg selv. Vi bistår ofte oppdragsgiver i å bli tydelig på hva man ønsker å oppnå, hva som er ønsket effekt, hvordan effekten skal kunne erfares etter prosessen og dermed hvordan vi skal kunne måle den.

Derfor driver Inovati f.eks ikke med:

  • Rene selvutviklingsprogrammer. Våre lederutviklingsprogrammer har alltid et element av selvutvikling (f.eks. økt selvinnsikt ifht hvilken effekt den enkelte leder har på omgivelsene), men programmene vil alltid være forankret i selskapets strategi, lederkrav eller verdier
  • "Ha-det-gøy" teambuildingaktiviteter. Det er ofte mye humor og latter på Inovatis samlinger, men alle aktiviteter skal kunne relateres direkte til en definert strategisk utviklingsprosess

Bærekraftig verdiskapning og vekst

Inovati ønsker å bidra til verdiskapning, effektivisering og økonomisk vekst. Samtidig er det viktig for Inovati å ha et bærekraftig, helhetlig og langsiktig perspektiv på vår rådgivning og de utviklingsprosesser vi engasjerer oss i. Vi ønsker å bidra til at utvikling og verdiskaping skjer i et ansvarlig etisk perspektiv overfor mennesker, samfunn og miljø.

Ansvarliggjøring

Inovati har grunnleggende tro på å utvikle kunnskapslederes evne til å ansvarliggjøre og myndiggjøre sine medarbeidere.

Forsterke styrkene

Inovati er ikke først og fremst opptatt av å avdekke feil og svakheter hverken på individ eller organisasjonsnivå, men har grunnlegggende tro på å synliggjøre og forsterke en organisasjons, et teams eller en leders styrker og ressurser. Dette kan dernest anvendes som en drivkraft i forhold til å jobbe med utviklingsbehovene. Inovati anvender metodikken Appreciative Inquiry som har satt denne tilnærmingen i system.

Dette betyr ikke at Inovatis konsulenter ikke er villig til å konfrontere og være tydelig i situasjoner hvor en organisasjon eller leder hindrer egen eller andres utvikling i forhold til bestillingen. Tvert i mot kan tydelighet være med på å bevisstgjøre oppdragsgiver på hva som er viktig i en prosess.

Skreddersøm

Inovati bruker tid i en tidlig fase av et prosjekt for å bli kjent med organisasjonen slik at vi kan bistå oppdragsgiver i å tydeliggjøre, samstemme og forankre bestillingen. Denne innledende kartleggingsfasen er viktig for å kunne designe prosessen og programmet slik at man oppnår ønsket effekt, for å kunne velge optimale metoder og verktøy, skape eierskap i så stor del av organisasjonen som mulig og sikre at oppdragsgiver får mest mulig valuta for pengene.

Måling

Inovati ønsker å jobbe systematisk med de utviklingsprosesser de er involvert i og har tilgang til forskjellige måleverktøy for å optimalisere og kvalitetssikre effekten av et utviklingsforløp. Inovati har også erfaring med å la frittstående miljø (for eksempel Universitetet i Oslo) gjennomføre målinger for å få et bilde av om man har oppnådd den effekten man ønsker.

Treningsbasert

På våre ledertreningsprogrammer opererer vi ofte med en vekselvirkning mellom korte teorimoduler med et sett av anvendbare modeller ("verktøy"), etterfulgt av trening og refleksjon. Vi er overbevist om at varig utvikling i betydningen endring av atferd innebærer trening. Treningssekvensene er ofte rollespillbasert på virkelighetsnære, skreddersydde cases. Vi legger alltid inn god tid til feedback og debriefing etter slike treningssekvenser. En annen form for trening er bruk av forskjellige varianter av forumteater. Dette er en mer kompleks treningsarena med flere involverte hvor vi ofte gjør bruk av skuespillere.

Faglig fundert, men ikke "religiøs"

Inovati er svært opptatt av den faglige forankringen i alt vi gjør. Vår erfaring er at det er enormt mye å hente på å møte nye fagretninger med et åpent sinn og se hvordan disse kan bidra til å verdiøke den faglige bagasjen vi har med oss. Det organisasjonspsykologiske fagfeltet er så komplekst og samtidig relativt nytt som fag at det skjer enormt mange faglige nyvinninger. Derfor opplever vi det som uhensiktsmessig og begrensende å la en fagretning, for eksempel innenfor coaching eller konflikthåndtering, få ha enerett på hvordan man jobber og nærmer seg en problemstilling.

Inovati er opptatt av at de teoriene og metodene andre har utviklet og som vi anvender, skal være gjennomprøvd og solid faglig foranket. Samtidig utvikler vi i dialog med kunden også egne metoder som vi med stor frimodighet tester ut i konkrete oppdrag. Et eksempel på dette er en metode Inovati utviklet sammen med en kunde i forbindelse med en kulturbyggingsprosess. Målet var - etter at ønsket kultur var beskrevet og konkretisert i en rekke atferds og holdningstermer - å forsterke denne positive ønskede atferden. For å få til dette utviklet vi en metode vi kalte "Positivt angiveri". Kolleger skulle angi andre kolleger / avdelinger som hadde tatt initiativ som på en måte bygget opp under det ønskede kulturelle fremtidsscenariet.