Kvalitetssikring

Overordnede prinsipper

Inovati ønsker å bistå organisasjoner og deres ledere til økt verdiskapning på et bærekraftig grunnlag. Vi ønsker at de prosesser vi er involvert i skal føre til varig endring og optimalisering - ikke bare morsomme øyeblikk. For oss er profitt (i vid betydning) - et vakkert ord! Derfor er vi opptatt av at våre bidrag skal kunne evalueres og kvalitetssikres for å se om disse faktisk bidrar til verdiskapning og å realisere de mål som er satt for prosessen.

Vi ønsker samtidig å bidra til at utvikling og endring skal være basert på etiske og bærekraftige prinsipper. Mange av de utviklings- og endringsprosesser Inovati er involvert i (for eksempel nedbemanninger, fusjoner, oppsigelser) rommer etiske dilemma. I slike situasjoner opplever vi at vår kompetanse knyttet til håndtering av etiske dilemma, vår erfaring fra tunge endringsprosesser og vår kvalitetsikringmetodikk bidrar til at de berørte opplever stor grad av prosessrettferdighet.
 

Beskrivelse av kvalitetssikring i hvert ledd i prosessen

1. Bestilling

Vi ønsker å bruke tid på å bistå bestiller i å bli tydelige og internt samstemte omkring ønsket effekt av prosessen. Gjennom dialog, forventningsavklaring og utforming av kontrakt arbeides med å kvalitetssikre at Inovati har forstått oppdraget riktig. I denne fasen er Inovati opptatt av å kommunisere faglige og etiske krav til endringsprosesser der disse måtte utfordres. Det er ønskelig at det skapes en åpning for at den opprinnelige bestillingen kan justeres på grunnlag av denne innledende dialogen og eventuelt også på grunnlag av fase 2 (kartlegging / kulturmåling). Signering av kontrakt og taushetserklæring er også et virkemiddel for å trygge oppdragsgiver i kvaliteten på leveransen.

 

2. Kartlegging og måling

Alt endrings- og utviklingsarbeid bør være strategisk forankret. Også HR-relaterte prosesser bør bidra til å bygge opp under og realisere strategien. Inovati ønsker å bli kjent med selskapets / organisasjonens strategidokumenter, verdigrunnlag og etikkarbeid. Vi ønsker å få lese igjennom eventuelle arbeidsmiljøkartlegginger og kundeundersøkelser, og vi ønsker så vidt det er mulig å gjennomføre en mindre kvalitativ intervjubasert kartlegging. Denne kartleggingen vil ha som formål at vi kan bli kjent med flest mulig sider ved kulturen, for å få et eierskap til bestillingen og eventuelt kvalitetssikre eller justere denne basert på vårt bilde. I denne fasen defineres også hvilke områder man ønsker å kunne måle en effekt av utviklingsprosessen på. Dette kvantifiseres i størst mulig grad. Gjennom en måling ved starten av prosessen og en tilsvarende måling etter, vil man kunne kvalitetssikre om prosessen har hatt ønsket effekt.

 

3. Prosessdesign og konseptutvikling

Alle Inovatis utviklingsprogram designes i tett dialog med oppdragsgiver. Bak de metodene og verktøyene vi foreslår å bruke ligger det forskningsbasert dokumentasjon som oppdragsgiver vil kunne få tilgang til (dette gjelder naturligvis ikke de metodene Inovati og oppdragsgiver utvikler i fellesskap i forbindelse med en konkret prosess).

 

4. Forankring oppover og nedover

Kvalitetssikring handler også om å legge til rette for varig endring i tråd med bestillingen. For å få til varig endring er det å sikre eierskap hos de som skal sette endringen ut i livet en forutsetning. Stor grad av involvering så tidlig som mulig er derfor viktig. Inovati har metoder for å bidra til involvering og eierskap, og i større prosesser etablerer vi en katalysatorgruppe bestående av representanter for bestiller, toppledelse, tillitsvalgte og medarbeidere. Disse får rollen dels som katalysatorer (hva sier man om prosessen) og dels som "mulighetsambassadører".

 

5. Implementering

Før implementeringen av programmet utvikles et evalueringsskjema slik at deltakerne kontinuerlig og umiddelbart etter hver samling kan evaluere kvalitet og relevans innenfor hvert enkelt tema i samlingen. Deltakernes evaluering summeres så opp og de kvantitative dataene presenteres med et gjennomsnitt for hvert tema. Kommentarer presenteres usensurert. Disse dataene danner grunnlag for en samtale mellom oppdragsgiver og faglig ansvarlig fra Inovati med tanke på å avdekke forbedringspotensialet og umiddelbar iverksettelse av disse. Det oppfordres også til at oppdragsgiver supplerer denne strukturerte kvalitetssikringen med uformelle samtaler med deltakere.

 

6. Måling av effekt / evaluering

Basert på den innledende kartlegging og definisjon av ønsket effekt (jvf. punkt 2) gjøres det etter prosessen en måling for å finne ut i hvilken grad man har lykkes med å nå de effektmålene som ble satt. Ved lengre prosesser (for eksempel kulturbyggingsprosesser og lederutviklingsprosesser) anbefaler vi at det gjennomføres en kartlegging midtveis i prosessen for å få et bilde av om man beveger seg i ønsket retning. Ved denne typen kartlegging av effekt har vi hatt samarbeid med eksterne fagmiljø (for eksempel prosjektforum på Blindern).

 

7. Alt. 1: Videreføring av prosess

Basert på den avsluttende måling / kartlegging avgjøres det om man skal fortsette prosessen med noen mer spissede tiltak innenfor definerte områder, eller om prosessen skal overføres til oppdragsgiver.

 

    Alt. 2: Overføring av prosess til oppdragsgiver

I alt vårt utviklingsarbeid er vi genuint opptatt av å legge til rette for at det ikke oppstår et prosessuelt vakuum når vi har avsluttet en prosess. Vi ønsker at våre utviklingsprosesser i den utstrekning som er mulig skal kunne videreføres av ledelsen og/eller HR-avdelingen. Train-the-trainer er i større organisasjoner ofte en del av prosessen.