Metoder/verktøy

Kulturkartlegging

Inovati anvender både kvalitative og kvantitative metoder for å kartlegge en kulturs kvaliteter og særtrekk. Et eksempel er Brandorientation som er utviklet av en av Inovati's samarbeidspartnere dr. Mats Urde. Her kartlegges kulturen/merkevaren både fra et eksternt kundeperspektiv og fra internt leder- og medarbeiderperspektiv. I forbindelse med kulturbyggingsprosesser er det viktig å gjennomføre en måling når prosessen settes i gang og dernest en tilsvarende måling for eksempel etter ett år for å se om prosessen har hatt ønsket effekt.

360 graders prossesser

Inovati har i samarbeid med Handelshøyskolen i Stocholm Executive Education utviklet et kvalitativt, intervjubasert og transparent 360° lederevalueringskonsept. Dette er blant annet anvendt i et internasjonalt lederutviklingsprogram for nærmere 1000 ledere i Telenor. Inovati er også sertifisert i anvendelsen av kvantitative, nettbaserte 360° målinger.

Appreciative inquiry

Appreciative inquiry er en utviklingsfilosofi som fokuserer på og forsterker det positive i stedet for å forsøke å fjerne det negative. Det skaper konstruktiv energi å tydeliggjøre de positive sidene ved en organisasjon og utforske hvordan dette har overføringsverdi til andre områder. Man utforsker f.eks. hvorfor så mange i et selskap velger å bli i stedet for å fokusere på hvorfor fem prosent valgte å slutte i løpet året som gikk. Fokus på problemer gjør ofte ledere og medarbeidere defensive, mens fokus på "de positive unntakene" genererer energi, konstruktivitet og løsningsfokus.

Storgruppemetodikk

Dette er en metode for å oppnå meningsutveksling og å skape eierskap og forpliktelse nedover/utover i organisasjonen. Inovati har kjørt storgruppeworkshops med opp til 400 deltakere.

Eksempel på forskjellige storgruppemetoder vi anvender:

  • Open Space Technology
  • Cafebordsøvelse
  • Vanntrappen
  • Reflekterende team
  • Future Search

Dilemmaverksted

I forbindelse med prosesser for å integrere forståelse for etiske problemstillinger kan dilemmaverksted fungere som en god treningsarena. Her fokuseres det på etisk refleksjon for kunne gjenkjenne situasjoner der man kanskje må velge mellom rett og rett eller galt og galt (etisk dilemma). Videre trenes det på hvordan man skal resonnere og handle ifht slike situasjoner.

Brandorientation

Utviklet av dr. Mats Urde. Hensikten er å avdekke, evaluere, redefinere og utvikle verdier som styrker selskapets/merkevarens identitet og kultur. Prosessen og metoden består av ledergruppeworkshops, leder/medarbeiderworskhops og interne- og eksterne undersøkelser. Målet er å avdekke hvilke av de eksisterende verdier som er Sanne, Potensielle, Attråverdige og Tomme. Brandorientation anvendes som en prosess for å redefinere verdiene og som et utgangspunkt for en kulturbyggingsprosess.

Trekantsamtaler

Samtaler mellom leder og medarbeider med coach til stede for å trene på å gjøre leder-medarbeider-samtalene mer utviklende.