Lederutvikling

Inovati har lang erfaring med å designe strategisk forankrede, skreddersydde, virkelighetsnære og treningsbaserte lederutviklingsprogram av ulik varighet i tett dialog med oppdragsgiver. Inovati disponerer et bredt faglig nettverk som gjør det mulig å levere innhold innenfor temaer knyttet til de fleste sider ved lederrollen.

Vi har de siste årene spesialisert oss på prestasjonsledelse - det vil si å bevisstgjøre- og trene ledere i å utvikle bærekraftige prestasjonskulturer. Erfaringen er at dette ofte fører til bedre resultater, økt medarbeidertilfredshet og redusert sykefravær.

Inovati har også utviklet et ledertreningsprogram for prosjektledere med det formål å bevisstgjøre disse i rollen som tydelige ledere, ikke bare administratorer. Et eksempel på tema fra disse programmene er trening i å stille krav og gjennomføre "vanskelige samtaler" både overfor medarbeidere og oppover mot øvrig ledelse.

Eksempler på tema i ledertreningsprogrammene til Inovati:

 • Prestasjonscoaching
 • Vanskelige / viktige samtaler
 • Tydelig "sjefskap" (fra kompis til sjef)
 • Forventningsstyring
 • Feedback
 • Etisk dilemmaverksted
 • Ansvarliggjørende ledelse (Fra brikke- til aktørholdninger)
 • Endringsledelse
 • Verdibasert ledelse
 • Håndtering av konflikter
 • Lederen som lagbygger
 • Tydelig ledelse > "My mission statement"
 • Maktbaser

Kulturbygging

Inovati har lang erfaring fra design av komplekse kulturbyggingsprosesser. Vi har tilgang på en rekke kulturkartleggingsmetodikker som anvendes for å bevisstgjøre oppdragsgiver om ønsket effekt av prosessen og som bidrar til å skape et felles bilde av nå-situasjonen. Metodikkene gir også mulighet til å kunne måle effekten av prosessen i etterkant.

De siste årene har vi utviklet verktøy for systematisk å skape prestasjonskulturer.

Kulturen er helt avgjørende for hvordan en organisasjon (merkevare) oppleves av kunden eller bruker. Inovati har et samarbeid med dr. Mats Urde, som sier:

A corporate brand cannot be stronger externally in the market, than it is internally rooted in the organization.

Det er en klar sammenheng mellom virksomhetens verdier, organisasjonskultur og innfrielse av kundens forventninger til oss. Sammen med Mats Urde og hans metode - Brandorientation - jobber Inovati systematisk med å definere identitet basert på hvordan kundene opplever organisasjonen/merkevaren og de kundeløftene man som selskap kan/skal innfri. Inovati designer kulturbyggingsprosesser som gjør at kulturen underbygger ønsket og sann identitet for organisasjonen/merkevaren.

Eksempler på tema i kulturbyggingsprogrammene til Inovati:

 • Viktigheten av den grunnleggende erkjennelse hos hele toppledergruppen at kultur er helt avgjørende for realisering av strategi og måloppnåelse
 • Betydningen av sentrale personers tillit i organisasjonen og at disse står frem som initiativtaker og eier av prosessen
 • Kommunikasjon om at kulturbyggingsprosessen ikke er noe som skjer på siden av det "vi egentlig skal drive med"
 • Skapelsen av et "Sense of urgency"
 • Involvering av alle medarbeidere helt fra starten av prosessen
 • Ansvarliggjøring av hver medarbeider som kulturbærer
 • Forsterking av ønsket atferd
 • Bevisstgjøring av den enkelte leder i rollen som kulturarkitekt. Hvilken type lederatferd fremmer vs hemmer utviklingen av fremtidig ønsket kultur
 • Viktigheten av god feedback
 • Fokus på atferdsnivå
 • Fokus på betydningen av utholdende, modige, kreative og konsistente ledere
 • Bevisstgjøring rundt tålmodighet og utholdenhet. Å endre en kultur er et "langsom-tid" prosjekt

Den følgende linken går til en artikkel i Aftenposten fra en særdeles vellykket kulturbyggingsprosess i et datterselskap i Telenor som Inovati hadde det faglige ansvaret for: "Fisker etter ros".


Ledergruppeutvikling

Også når det gjelder ledergruppeutvikling er det viktig med spesialdesignede prosesser. Først må bestillingen spisses: ligger utfordringen på det operasjonelle (for eksempel - uklarhet ifht mål) eller ligger det primært på det relasjonelle (for eksempel - gruppens grad av gjensidig åpenhet og tillit)?

Vår erfaring er at de aller fleste ledergrupper har mye å hente på å øke graden av åpenhet og tillit i samspillet mellom gruppens medlemmer. Ofte holder medlemmene i gruppen tilbake verdifull informasjon fordi man ikke har brukt nok tid på å avstemme hva man forventer av hverandre som enkeltmedlemmer og hvilke forventninger man kan og skal ha til gruppen som gruppe - "Skal man være en gruppe ledere eller en ledergruppe?" Dette kan være et vesentlig spørsmål å stille.

Noen ledergrupper har behov for å starte prosessen med først å finne ut nettopp dette:

 1. Hvor på en slik skala (graden av interaksjon, gjensidig avhengighet etc.) vil det være optimalt for oss å operere?

 2. Hvor befinner vi oss akkurat nå?

 3. Hva skal til for å bevege oss fra A til B?

Det vil ofte være avgjørende for prosessen i hvilken grad de skal spille sammen som gruppe, på hvilke områder og på hvilken måte.

Kollegafeedback i en eller annen variant (evt. kombinert med en 360 graders feedback) er et vanlig element i Inovatis teambuildingprosesser.


Etikk

Inovati foreleser i etikk og fasiliterer workshops basert på virkelighetsnære etiske dilemma. Vi bistår selskaper fra privat og offentlig sektor i å designe utviklingsprogrammer som gjør at ledere og medarbeidere får en grunnkompetanse i å kunne identifisere og håndtere etiske dilemma i hverdagen.


Konflikthåndtering

Helt siden starten har Inovati jobbet med konflikter og samarbeidsproblemer i arbeidslivet, for eksempel ved å direkte finne en farbar vei videre når en relasjon har trøblet seg til eller ikke er optimal. Vi jobber også forebyggende ved å trene ledere i å se og håndtere egne eller medarbeideres samarbeidsproblemer før de blir for vanskelige.

Det vi ikke bistår med i forbindelse med konflikter er å skrive rapporter for så å la det være med det. Vårt primære mål er å konstruktivt bistå for å gjøre en vanskelig eller fastlåst situasjon tydelig slik at partene kan ta ansvar for hva de vil gjøre med situasjonen videre. Om mulig (og det er det i de fleste tilfellene) ønsker vi å lage arenaer for å få mennesker til å snakke sammen og finne en farbar vei videre - sammen eller hver for seg.


Coaching av ledere

Inovati tilbyr skreddersydde coachingopplegg for enkeltledere. Disse er oftest linket til et lederutviklingsprogram.

I tillegg tilbyr Inovati også undervisning i coachingferdigheter for ledere og prosjektledere. Undervisning og trening i coaching som lederholdning er av gode grunner ofte et vesentlig element i våre lederutviklingsprogrammer.

Grunnen til at vi fokuserer på coaching som holdning er at vi mener at coaching knyttet til lederrollen primært bør sees på som en holdning (å være sparringspartner til forskjell fra rådgiver), og i mindre grad som coaching i profesjonell strukturert forstand med for eksempel en times samtale en gang i uken.


Kundedrevet innovasjon